سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فانیا مخیری – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

طراحی سیستم تشخیص هویت مبتنی بر آنالیز تصاویر عنبیه شامل مراحل قطعه بندی، نرمال سازی، بهبود کیفیت، استخراج ویژگی وتطابق است که استفاده از روشی موثر در قطعه بندی و استخراج ویژگی، نقش مهمی در سرعت سیستم دارد. در این مقاله برای افزایش سرعت آشکارسازی مرزهای عنبیه از تئوری فازی استفاده شده است که از توابع عضویت فازی برای انتخاب نقاط لبه استفاده میکند. برای افزایش سرعت استخراج ویژگی نیز از شبکه(Intersecting Cortical Model) ICM استفاده شده که در آن، تصاویر عنبیه به عنوان ورودی، به شبکهICM اعمال شده و یک دنباله تصاویر باینری در خروجی شبکه بدست آمده که به عنوان کد ویژگی عنبیه در نظر گرفته می شود. سیستم ارائهشده بر روی تصاویر عنبیه پایگاه دادهCASIAاجرا شده است. نتایج حاصل، نشان دهنده دقت و سرعت بالای سیستم می باشد و میتوان نتیجه گرفت که استفاده از تئوری فازی در آشکارسازی لبه باعث کاهش نقاط نامعتبر لبه و افزایش سرعت تعیین مرزهای عنبیه می شود و استفاده ازشبکهICM روشی موثر در استخراج ویژگی عنبیه محسوب می شود و از لحاظ زمان پردازش نیز سریعتر از روشهای دیگر عمل میکند