سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید یعقوب زاده – دانشجوی دکتری جغرافیای شهری

چکیده:

پایداری از انتهای قرن بیستم تاکنون به عنوان یکی از عوامل توسعه درجهان امروز به شمار می رود با توجه به اسکان بیش از 65% جمعیت کشورمان در شهرها لزوم رعایت پایدار در ساخت و سازهای شهری مشخص است این نوشتار با بررسی عوامل انرژی محیط جامعه و منابع که شاخصهای موثر بر پایداری هستند سعی در برداشتن گام اول برای تهیه آیین نامه های عمران با تاکید برپایداری به عنوان سنگ بنا و شالوده دارد طبعا سه آیتم آخر با توجه به شرایط بوم شناختی و ضعیتهای مختلفی خواهد داشت و می تواند در پژوهشهای آتی مدنظر قرارگیرد. در نهایت لحاظ تعامل بین عوامل پایداری بر یکدیگر و برروند عمران شهری را حداقل موارد لازم جهت تهیه چنین آیین نامه ای دانسته شده است. توجه به جامعه مهندسی به عنوان یکی از ذینفوذان این آیین نامه و ساکنین شهر به عنوان ذینفعان نیز از دیگر از گزینه های جمع بندی به شمار می اید استفاده از بررسی های کتابخانه ای با توجه به مبانی پایداری شالوده روش انجام این تحقیق بوده است.