سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود جاوید مهر – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
هدی امیری جامی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی و تبیین شایستگی های اختصاصی مورد نیاز مدیران در آموزش و پرورش شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 93-94 بوده که به روش کیفی از نوع مطالعه موردی شامل 87 نفر از مدیران در مدارس دخترانه شهرستان سبزوار مطالعه شده است. ابزار پژوهش توسط مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده. مضامین به شیوه استقرایی با روش استروبرد کدگذاری و به شیوه تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. یافته ها نشان داد که شایستگی های اختصاصی شامل انتظارات نقش (تصمیم گیری، مدیریت دانشف مدیریت زمان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استعداد، مدیریت ارتباطات) و وظایف شامل (برنامه ریزی، نظارت و راهنمایی، احترام به قوانین، هماهنگی و سازماندهی) می باشد و در میان شایستگی های اختصاصی از مؤلفه ارتباطات به عنوان مهمترین شاخص در بین شایستگی های اختصاصی مورد انتطار مدیران می باشد.