سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
علی علیزاده – استادیار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
سیدمحمدرضا علوی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر شایسته سالاری بر عوامل انگیزش کارکنان در قالب چهار عامل کلیدی پاداشهای مادی و معنوی، امنیت و عدالت اداری، ترفیع شغلی وایجاداحساس مشارکت در کارهادر شرکت توزیعنیروی برق خوزستان شهرستان دزفول انجام گرفت. جهت انجام از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شدهکه جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش رگرسیون و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزارspss استفاده شده است. قسمتی از نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد: 1 – بین عوامل انگیزشی و مهارت های مدیریت و نقش های مدیریت دوبه دو همبستگی شدید وجود دارد.2 –پاداش های مادی و معنوی بیشتر به نقش های مدیریت وابسته است.3 – ایجاد احساس مشارکت در کارها 66 % بیشتر از نقش های مدیریت به مهارت های مدیریت وابسته است.4 – ترفیع شغلی به نقش های مدیریت بیشتر از مهارت های مدیریت وابسته است5 – امنیت و عدالت اداری شدیداً به مهارت های مدیریت وابسته است.همچنین با توجه به نتایج به دست آمدهمی توان برای انتخاب مدیران برای سازمان های با شرایط خاص با توجهبه نتایج به دست آمده از بین چند گزینه بهترین گزینه را با توجه به توانایی های مدیر (نقش ها و مهارت ها) جدا نمود مثلاً برای انتخاب یک مدیر جهت یک سازمان که احساس امنیت و عدالت اداری در آن پایین استانتخاب مدیری بامهارت ادراکی و فنی بالا بهترین گزینه خواهد بود.