سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه حسینی بالام – استادیار دانشگاه اصفهان
حسین بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک

چکیده:

خلیج فارس را میتوان در همه مناطق آب کم عمق دانست و دانستن این نکته که چه مناطقی سیلابخیز هستند بهدلیل وجود جزایر متعددضروری است. برای بهبود پیشبینی سیلابهای ساحلی، سیلابهای ناشی از توفان با مدل شبیهسازی شده است. مدل سوآن 1 برای شبیهسازی ارتفاع و خیزآب 2 امواج در محدوده جزیرهی قشم استفاده شد. به منظور دستیابی به شرایط مرزی در اجرای اولیه مدل، شرایط باد در سه روز اول ماه ژانویه سال 2010 به عنوان ورودی به فواصل زمانی شش ساعت یکبار برای تمام منطقه خلیج فارس استفاده شد. شبیهسازی امواج این سه روز نشان داد که امواج بهعنوان پاسخی به سرعت و جهت این باد گسترش مییابند. با به دست آمدن شرایط اولیه، در منطقهای کوجکتر شامل قشم در طول جغرافیایی 56/5-52/8 و عرض 27/3-26/5 درجه، امواج برای توفانی فرضی شبیهسازی شد و ارتفاع و خیزآب این امواج مشخص شد وسپس با رسم نقشهی پهنهبندی ارتفاع مؤثر و خیزآب این امواج، مناطق ریسکپذیر مشخص شد. همچنین وابستگی خیزآب موج به ژرفا تحقیق شده است.