سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فروغ رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
موسی حسام – استادیاران، گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
امیراحمد دهقانی –
حسین شریفان –

چکیده:

برف شکلی از بارش است که بهدلیل تأخیر زمانی بین زمان بارش و زمان تولید رواناب رفتار متفاوتی با دیگر اشکال بارش دارد. برف و برفاب در حوضههای کوهستانی و مرتفع عامل مهم و کنترلکننده رژیم جریان محسوب شده و به-عنوان منبع اصلی تأمین آب نقش بسیار مهمی را ایفا مینماید. بههمین دلیل در مناطق کوهستانی هیدرولوژی برف اهمیت و ارزش زیادی دارد. علاوه بر این تخمین، شبیهسازی و پیشبینی جریان ناشی از ذوب برف و باران در زمینه-های مختلف دارای اهمیت وکاربرد میباشد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1( تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، و تفرجگاهها 2( تنظیم آب رودخانهها 3( کنترل و هشدار سیل 4( برآورد سیل طراحی برای حوضه آبریز. در اینتحقیق از مدل SRM جهت شبیهسازی جریان در حوضه آبریز لیقوان واقع در استان آذربایجان شرقی استفاده شده است جهت شبیهسازی جریان در حوضه آبریز لیقوان از دادههای سال آبی 84-83 جهت واسنجی مدل و از دادههای سال آبی 85-84 جهت ارزیابی مدل استفاده گردید