سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ثمین انصاری مهابادی – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی عمران آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا مساح بوانی – استادیار دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران )پردیس ابوریحان(

چکیده:

در این تحقیق برای شبیهسازی سطح و بیلان آبی آب زیرزمینی دشت سفید دشت واقع در استان چهارمحال وبختیاری تحت تاثیر تغییر اقلیم از مدل مفهومی GMS استفاده شده است.. ساختار مدل مفهومی آبخوان سفید دشت شامل محدوده ی مدلسازی، توزیع اولیه پارامترهای هیدروژئولوژیکی )هدایت هیدرولیکی، آبدهی ویژه(، تخلیه چاه های بهره برداری، قنوات و میزان آب برگشتی آنها، چاه های مشاهداتی، میزان تغذیه از سطح به آبخوان و شرایطمرزی آبخوان است. واسنجی مدل GMS در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار برای یک سال آبی انجام شده و سطح ایستابی شبیه سازی شده در چاههای مشاهده ای با مقادیر اندازه گیری شده آنها مقایسه شدند. صحت سنجی مدل با استفاده از پارامترهای واسنجی شده و داده های چهار سال آبی انجام گرفت. در ادامه از دادههای مدل HADCM3-A2 برای پیش بینی تغییرات اقلیم منطقه در دوره 4302 4302 استفاده شد. این دادهها بوسیله روش – LARS-WG برای منطقه ریزمقیاس شدند. برای شبیه سازی رواناب منطقه در دوره آتی، ابتدا مدل بارش رواناب – IHACRES با داده های ماهانه )دما، بارش و رواناب( مشاهداتی واسنجی شده و سپس متغیرهای اقلیمی تولیدی از مدل LARS-WG به این مدل معرفی گردید. نهایتا رواناب و بارش تولیدی در دوره آتی تحت عنوان تغذیه به مدلآب زیرزمینی GMS وارد شده و اثر این تغییر در سطح ایستابی و بیلان آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج قابلیت متدولوژی این تحقیق در شبیهسازی سطح و بیلان آبی یک آبخوان تحت شرایط تغییر اقلیم را نشان داد