سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی عصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمداسماعیل کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کورش محمدی – دانشیار، گروه محیط زیست، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به رشد فزاینده تقاضای آب و تنوع نحوه مصرف آب، شب یه سازی پارامترها ی بهره برداری مخازن آبی از کاربردیترین و ضروریترین اقدامات جهت دستیابی به مد یریت بهینه سدهاست . از این رو دراین بررسی به شبیه سازی نحوه استفاده از مخزن آبی سد در حال ساخت کلقان با استفاده از مدل HEC-ResSim اقدام شده است. شبیه سازی با توجه به آبدهی ورودی سالهای آبی 1380-1349 ،نیازهای آبی پایین دست و ویژگیهای فیزیکی و بدنه مخزن انجام گردید. نمودار تغییرات سطح آب بدست آمده از مدل نشان میدهد که مخزن سد کلقان قادر به تأمین نیاز آبی پایین دست در فصل تابستان نمی باشد. برای توزیع این کمبود نیز اتخاذ سیاستهای مناسب از جمله ذخیره آب در مخزن در ماههای بهار و اختصاص ۸۰ درصد نی از واقعی در ماه های تابستان، ضروری است. این مدل علاوه بر حل سناریوهای مختلف برنامه ریزی و بهره برداری، توانایی پذیرش هر ترکیب اختیاری از مخازن و تأثیر سیستمهای موازی و متوالی بر یکدیگر را دارد. همچنین این مدل علاوه بر پیش بینی نوع مصرف جریان خروجی، قدرت محاسباتی خوبی را برای برنامه ریزی ها ی مختلف منابع آبی مخصوصاً برای دورههای کوتاه مدت (روزانه) داراست.