سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهرام اردبیلی – پژوهشگاه نیرو گرو ه سازه تهران – ایرا ن

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی خروج از مرکزیت اعضای برج بعنوان یک کمیت تصادفی، تئوری حاکم بر مدلسازی آن درتحلیل قابلیت اعتماد سازه برج ارائه شده است. در ادامه نیز پس از معرفی نرم افزار RESTTو(.REliability based Simulation of Tower Testing) که برای شبیه سازی آزمون برج ها بر مبنای نظریه قابلیت اعتماد سازه ها و در محیط ویژوال بیسیک VB توسعه یافته است، نتایج حاصل از بکارگیری آن در شبیه سازی آزمون برج 10HS2-با نتایج حاصل از تست مورد مقایسه قرار گرفته است . نتایج حاصل از این مقایسه حاکی از عملکرد مطلوب نرم افزارRESTTبوده و برای ارتقاء عملکرد آن راهکارهائی ارائه شده است.