سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیرعباس کمان بدست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

روشهای متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند کهبسته به نوع رودخانه مورفولوژی مسیر شرایط آب و هوایی تاثیر برزمینهای زراعی اطراف و اهداف طرح و غیره انتخاب می شود یکی از روشهایی که درزمینه ساماندهی رودخانه ها دارای کاربرد وسیعی است استفاده از آبشکن ها است از دیدگاه کمی فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه ها تابع عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به نوع آبشکن الگوی جریان اطراف آن شکل هندسی میزان حمل رسوب توسط اب و اهدافمهندسی اشاره نمود. دراین مقاله توزیع سرعت اطراف آبشکن های L شکل بهصورت دو بعدی و سه بعدی با استفده از روش حجم محدود شبیه سازی شده است دراین بررسی آبشکن بصورت غیرمستغرق درشش زاویه متفاوت از قوس مشابه قوسهای ملایم رودخانه کارون اهواز قرار داده شد و به منظور شبیه سازی الگو و آشفتگی جریان اطراف آبشکن از بین مدلهای آشفتگی موجود درنرم افزار از مدل آشفتگی دو معادله ای K − e استفاده شد.