سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پرویز قدیمی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی ، دانشگاه صنعتی امیر
مصباح سایبانی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی
ارشام رئیسی نژاد – کارشناسی ارشد سازه های دریایی

چکیده:

در این مقاله ، روشی عددی براساس اجزاء محدود برای حل معادلات بوسینسک که توسط ان ووگو استخراج شده است، در حالت یک بعدی و عمق ثابت ارائه گردیده است . روش گالرکین برای گسسته سازی مشتقات مکانی اعمال شده و از تقریب توابع خطی برای درونیابی متغیر های سرعت و سطح آزاد بر روی الما ن های یکنواخت خطی مورد استفاده قرار گرفته است . برای حل معادلات گلوبال در بعد زمان، از روش مرتبه بالای پیشگو – تصحیح کننده استفاده شده اس ت . با استناد به حل های تئوری، ایده ی بکارگرفته شده بر ای حل معادلات در کنار سه نوع از شرایط مرزی رایج، مورد استفاده قرار گرفته و صحت سنجی حلگر بررسی شده است. در تمام موارد نتایج بدست آمده کاملاً قابل قبول میباشند