سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف پزشکیان – پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
کتایون درود – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
احمد مشاعی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
جواد رحیقی – آزمایشگاه واندوگراف، مرکز تحقیقات هسته ای، تهران

چکیده:

در این مقاله، ضمن معرفی آشکارساز صفحه عایق، به شبیه سازی فرآیند تخلیه آبشاری در این آشکارساز در اثر عبور یک ذره باردار میپردازیم . نتایج این شبیه سازی که شامل بار القایی بر روی نوارهای خروجی و کارایی آشکارساز است، برای دو ترکیب گازی مختلف ارایه خواهد شد . بعلاوه، اختلاف نتایج شبیه سازی برای این دو ترکیب گاز مورد بحث قرار میگیرد .