سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شفق روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد
اصغر مصلح ارانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
حمیدرضا عظیم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمدحسین امتحانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

درختان به سبب ویژگیهای مختلف مورفولوژی تاثیرات متفاوتی بر سرعت باد دارند پژوهش حاضر به منظور بررسی مورفولوژی درخت انار شیطانtecomella undulata Seem شامل ارتفاع و تخلخل تاج آن بر پروفیل طولی سرعت باد می باشد این شبیه سازی با فرض استفاده از اینگونه به عنوان بادشکن انجام شدهاست بررسی امکان معرفی این درخت به عنوان گونه ای مقاوم و بومی برای استفاده از آن به عنوان بادشکن و کاهش سرعت باد در مزارع ومراتع دو استان بوشهر و هرمزگان از دیگرا هداف این مقاله است بدین منظور امار برداری به روش ترانسکت خط نمونه با سه خط نمونه در عرض رویشگاه بهطول 100 متر و در هر خط نمونه تعداد سه پلات 10×!0 متر مربعی پیاده گردید پس ازآن اطلاعهات بیومتری شامل ارتفاع درخت، قطر تاج پوشش و تخلخل تاج درخت انار شیطان برداشت گردید. با اطلاعات برداشت شده از رویشگاههای دو استان تاثیر درخت انار شیطان برسرعت باد با مدل نگلی naegli شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که رشد قابل توجه آن به همراه تاج پوشش ایجاد نموده در بستک بسیار مناسب است و وجود آن می تواند منطقه وسیعی را تحت سیطره کنترلی باد قرار دهد و از شدت فرسایش بادی در این مناطق بکاهد اما شرایط اکولوژیکی محدوده تنگستان بوشهر از قابلیت این درخت به منظور استفاده جهت بادشکن می کاهد بدین لحاظ استفاده از این گونه در این محدوده جائز نمی باشد.