سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحمن صادقی بوگر – مشهد- میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قشلاقی –
محمود اخوان مهدی –

چکیده:

با توجه به اینکه میزان انتقال حرارت و جرم بین سیالات درون میکروکانالها، بستگی زیادی به رژیم جریان دارد، در این مطالعه با استفاده از شبیه سازی رایانه ای و مدل تجربی، رژیم جریان دوفازی مایع- مایع بدست آمده است و از آب و گازوئیل، با مدنظر قرار دادنکاربردهای صنعتی؛ به ترتیب به عنوان سیالات آبی و آلی استفاده شد. برای بدست آوردن رژیم جریان دوفازی آب و گازوئیل درون راکتور میکروکانال، ابتدا از بسته های نرم افزاری سیالاتی استفاده شد و سپس برای مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشگاهی یک راکتور میکروکانال PMMA طراحی و ساخته شد. دو سیال به وسیله پمپ سرنگی و تحت شرایط یکسان با مدل نرم افزاری به درون میکروکانال تزریق شده و رژیم جریان مشاهده شد. با توجه به اینکه شبیه سازی رایانه ای و مدل تجربی منجر به تشکیل یک رژیم واحد شدند، این نتیجه حاصل شد که مدل نرم افزاری در محدوده شرایط عملیاتی مورد آزمایش، نتایج قابل قبولی ارائه داده و قابلیت استفاده گسترده تری در این زمینه دارد. گرچه دو مدل دارای تفاوتی در شکل سطح مشترک بودند که به نظر می رسد ناشی از عدم توانایی کامل نرم افزار در شبیه سازی پدیده های سطحی می باشد.