سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فهیمه بورقانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده فنی مهندسی
محمود سلیمی – استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده فنی مهندسی
اعظم مرجانی – استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده شیمی

چکیده:

در این مطالعه استخراج یون های نقره از پساب های صنعتی از طریق (HFSLM)، به وسیله ی نرم افزار کامسول ویرایش 5/3 شبیه سازی شده است. روش های مختلفی برای استخراج نقره استفاده شده است. اما انتقال یونهای فلزی بااستفاده از HFSLM یکی از مفیدترین روش ها در علم جداسازی می باشد. یک مدل ریاضی دوبعدی برای انتقال نقره ازمیان تماس دهنده ی غشایی فیبر توخالی استفاده شده است. تماس دهنده شامل سه بخش پوسته، لوله وغشاء می باشد. محلول خوراک وارد لوله می شود، در حالیکه محلول دریافت کننده به صورت متقابل وارد پوسته می گردد. نفوذ محوری وشعاعی در HFSLM وهمچنین جابجایی در سمت پوسته ولوله به همراه واکنش شیمیایی در فصل مشترک فازهای خوراک- غشاء مایع وغشاء مایع- دریافت کننده درنظر گرفته شده است. معادلات مدل شامل معادلات مومنتوم(ناویر استوکس) وانتقال جرم برای دو قسمت پوسته ولوله وفقط معادله ی انتقال جرم برای غشاء در شرایط پایدار به روش عددی المان محدود حل شدند. خروجی نرم افزار شامل توزیع غلظت ، پروفایل سرعت و فلاکس کلی در تماس دهنده مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف مانند: تغییرات غلظت یون نقره ورودی به تیوب، تغییرات سرعت خوراک ورودی به تیوب و تغییرات غلظت حامل در غشاء بر روی درصد استخراج یون های نقره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد جداسازی یون های نقره با کاهش سرعت محلول خوراک ورودی به لوله وافزایش حامل افزایش و با افزایش غلظت یون نقره ورودی به لوله کاهش یافت. نتایج مدلسازی با داده های تجربی در نوشته ها مقایسه واعتبارسنجی شدند و مشخص گردید که یک مطابقت خوبی بین آنها وجود دارد.