سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز*
وحید نورانی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
محمود عموپور – کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در مطالعات سد سازی معمولاً مقدار رسوبگذاری و نحوه توزیع آن برای طراحان سدها، به منظور تعیین آستان ه دریچه های عمقی، آبگیر وپن استاک ها اهمیت فراوانی دارد. بعلاوه، در دوران بهر هبرداری از سدها، مدلهایی برای برآورد نحوه پخش رسوب در مخزن ارائه شده که اغلب آنها به صورت مدلهای ریاضی – تجربی هستند. در این مطالعه مدل لوله جریان برای شبی هسازی رودخان ههای آبرفتی به منظور بررسی رسوبگذاری مخازن س دهای ذخیر های به کار گرفته شده و مطالعه موردی روی مخزن سد زولای سلماس انجامیافته است. به دلیل نیمه ساخت بودن سد نتایج حاصل از اجرای این مدل با نتایج حاصل از روش تجربی کاهش سطح ۱ مقایسه گردیده است. حجم کل رسوبات ورودی به مخزن سد بر اساس رابطه بین دبی رسوب و دبی جریان آب و تلفیق آن با منحنی تداوم جریان برآورد شده مقدار ونحوه توزیع رسوبات در صد سال آینده در مخزن، توسط مدل ریاضی GSTARS 2.0 که بوسیله روش تجربی کاهش سطح کالیبره شده بود پیش بینی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده افت سالیانه حجم مخزن سد در اثر انباشت رسوبات ۰/۳۳ درصد می باشد که از متوسط افت ذخیره مخازن سدها که به میزانیک درصد در سال است کمتر می باشد.