سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بایرامعلی محمدنژاد – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
علی نصرالهی – دانشجوی دکترای عمران-هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق شبیه سازی جریان در مخزن سد سفیدرود و رودخانه های منتهی به آن بصورت سه بعدی بااستفاده از مدل Mike3 انجام شده است. نتایج این مدل با استفاده از اندازه گیری های میدانی انجام شده، موردارزیابی و کالیبراسیون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشاندهنده تأثیر زیاد رودخانه قزل اوزن ورسیدن سریع تر تأثیرات رودخانه شاهرود به بدنه سد می باشد . همچنین حداکثر سرعت در ابتدای رودخانه قزل اوزن حدود ۲ متر بر ثانیه بوده که این مقدار در ابتدای بخشمخزن سد به کمتر از۰/۳ متر بر ثانیه می رسد.