سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی پورمقدم – کارشناسارشد مهندسی آب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
هومن حاجی کندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نیما اعلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک

چکیده:

در این مقاله از نرم افزارSSIIM جهت شبیه سازی سه بعدی حرکت رسوب در مخزن سفیدرود و بررسی عملکرد تخلیه کننده های تحتانی استفاده شده است . مدلسازی در سه دوره ۲۴ ساعته و در شرایط جریان غیرماندگار، برای حالتیکه تراز آب مخزن به ترتیب ۲۳۴/۶ و۲۲۸/۸ و۲۲۰/۳متر می باشد، انجام شده است.مقایسه نتایج با آمار ثبت شده نشان می دهد که بار کل رسوب محاسباتی کمتر از % ۱۰ با بار رسوب اندازه گیری شده اختلاف دارد . درضمن مقایسه کانتورهای سرعت در بستر مخزن در طی دوره ۲۴ ساعته تخلیه رسوب نشان می دهد که با گذشت زمان به دلیل تخلیه رسوبات و کاهشزبری، سرعت افزایشمی یابد .