سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید فولادی – استادیار مکانیک – دانشگاه کرمان
مهران ابوالحسنی – کارشناس مکانیک – دانشگاه کرمان
راضیه شجاعی – کارشناس مکانیک – دانشگاه کرمان

چکیده:

در این مقاله ، ضمن اشاره به تاریخچه پیدایش سیستم های ترمز و اهمیت آن در حفظ جان سرنشینان خودرو روشهای افزایش کارایی و راندما ن آن پرداخته می شود.همچنین سعی می گردد با تحلیل سینماتیکی و سینتیکی سیستم ترمز نوع دیسک، کارایی سیستم ترمز معمولی و ABS باهم مقایسه و تاثیر هر یک از پارامترهای مهم موثر بر رویمسافت توقف خودرو یعنی اصلی ترین عملکردد ترمز بررسی گردد. بطوریکه پس از به دست آوردن رابطه سرعت خودرو و مسافت توقف با شتاب منفی که در نتیجه اعمال ترمز توسط راننده می باشد، به صورت سینماتیکی که زمان عکس العمل راننده،زمان تاخیر سیستم ترمز و زمان افزایش شتاب منفی تا رسیدن به شتاب ماکزیمم منظور گشته و سپس ، به تحلیل سینتیکی چرخ خوردو و نیروهای وارد به آن از طرف لنت های ترمز دیسک یو سطح جاده پرداخته میشود. با درنظر گرفتن بعضی فرضیات و با داشتن اطلاعاتی در مور یدال، بوستر و سیلندر های هیدرولیک و با ادغامنتایج حاصل از این دو تحلیل روابطی حاصل می شود که پارامترهای اصلی را بر حسب یکدیگر بیان می کنند. به کمک این معادلا ت نمودارهای مربوط به حالت ترمز معمولی و حالت ترمز ABS رسم شده و با انطباق این نمودارها بر یکدیگر، به مقایسه عملکرد این دو سیستم ترمزدر شرایط مختلف تئوری و آزمایشی پرداخته شده و با بررسی نتایج حاصله، بهترین حالت برای سیستم ترمز ارائه می گردد.