سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار پرد یس ابوریحان دانشگاه تهران
افشین کیانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

در صورت شکست سد، سیلاب ناشی از آن به سرعت آبراهه ها، سیلابدشت های پایین دست را فرا می گیرد و زمان عکس العمل وپیش هشدار کوتاه بوده و خطر از دس ت رفتن جان و مال انسان های پایی ن دست زیاد می باشد . محققان زیادی این مسأله را در حالتیک بعدی مورد تحقیق قرار داده اند و بیشتر با مدل عددی شکست سد را تحلیل کرده اند. عده ای از محققین نیز شکست سد را در حالت دوبعدی و در حالت کانال ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این تحقیق جریان سیل ناشی از شکست سد رادر کانال مرکب به صورت آزمایشگاهی بررسی شده و بردارهای سرعت و پروفیل جریان در زما ن های مختلف بدست آمده است .این آزمایش در عمق های مختل ف آب مخز ن انجام شده است . همچنین در این تحقیق امواج ناشی از شکست سد، با فرمو ل های تئوریک پیشنهادی مقایسه شده که نتایج قابل قبولی را ارائه داده است.