سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره پیرزاده – دانشجوی دوره دکتری
حمید شاملو – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آبشکنها از جمله سازههای مهندسی هستند که جهت حفاظت سواحل بیشترین کاربرد را دارند. این سازهها الگوی جریان در رودخانه را تغییر داده و موجب جلوگیری از فرسایشکنارهها میگردند. از اینرو شناخت الگوی جریان آشفته اطراف آبشکنها جهت طراحی مناسب آنها ضروری به نظر میرسد. در این مقاله به بررسی عددی الگوی جریان زیربحرانی در اطراف آبشکن مایل در ششزاویه استقرار مختلف، پرداخته و با استفاده از شبیهسازی سهبعدی جریان در نرمافزار فلوئنت، اثر زاویه قرارگیری آبشکن نسبت به راستای جریان ورودی، بر طول ناحیه جدایی جریان ایجادشده در پشت آن مطالعه شدهاست. در کلیه حالتها، طول آبشکن و عمق جریان ورودی ثابت بوده و شیب کف کانال صفر در نظر گرفته شدهاست. نتایج حاصله با دادههای آزمایشگاهی موجود مقایسه شده که انطباق خوبی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی مشاهده گردیدهاست.