سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی قزل سوفلو – استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن مغربی – کارشناس مهندسی رودخانه، مهندسی مشاور کاوش پی مشهد،

چکیده:

آبشکن ها معمولا برای حفاظت از سواحلی که بوسیله جریان های با سرعت زیاد در معرض تخریب قرار می گیرند ویا برای هدایت جریان به مرکز رودخانه استفاده می شوند.تحقیقات زیادی درباره الگوی جریان در خم رودخانه ها صورت گرفته است ولی تمام آزمایشات بدون آبشکن بوده است و حتی تحقیقات اندکی که در مورد الگوی جریان اطراف آبشکن ها انجام شده است در مسیر مستقیم کانال و در آزمایشگاه بوده است. در این تحقیق ازیک مدل دو بعدی متوسط گیری شده برای بررسی اثر الگوی جریان حول آبشکن در قوس رودخانهی اترک استفاده شده است. برای کالیبراسیون مدل نیزاز اطلاعات میدانی موجود استفاده شده است. در این تحقیق برای شبیه سازی میدان جریان آشفته از مدل k −ε استفاده شده است. نتایج میدانی نشان دهندهی دقت این مدل در پیش بینی تغییرات میدان سرعت در خم مورد نظر می باشد. در این تحقیق به بررسی میدان جریان در خم رودخانه و تغییرات تنش برشی در طول خم رودخانه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از آبشکن منجر به افزایش تنش برشی در مرکز رودخانه و کاهش تنش برشی در کناره ها و افزایش پایداری رودخانه ها می گردد.