سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فقیه الاسلام جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

آبشکنها با هدایت جریان به سمت محور رودخانه، باعث تغییر در الگوی جریان و رسوب شده و نقشبسزایی رادر حفاظت از کنارهها ایفا میکنند. این موضوع در قوسرودخانه اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که فرسایش کنارهها در قوس بیشتر از مسیر مستقیم است.در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل عددی CCHE2D الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس ۱۸۰ درجه شبیهسازی عددی شده است و در نهایت نتایج با استفاده از مدل فیزیکی صحت سنجی شده اند نتایج نشان میدهد که مدل طول اختلاط نسبت به مدل لزجت گردابهای دارای توانایی بیشتری در شبیهسازی جریان در قوس میباشد و CCHE2D برای تخمین عمق چاله آبشستگی مناسب میباشد. همچنین با افزایشطول آبشکن، افزایش دبی و افزایش زاویه مربوط به موقعیت قرارگیری در قوس، عمق و ابعاد چاله آبشستگی نیز افزایش مییابد.