سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا رحمتی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
قنبرعلی شیخ زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
بوالفضل طوقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
امیر مشهدی رمضان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد نانوسیال درون حفره مربعی مانع دار بر روی دیواره گرم با روش شبکه بولتزمن مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا یک محفظه پر شده از مخلوط کرسن کبالت مورد بحث است. فرض می شود مخلوط سیال حامل(کرسن) و کبالت با سیال خیال شیب یه هستند .مشخصات ترموفیزیکی نانوسیال را به جز چگالی که متغیر است و از مدل تقریب بوزینسک استفاده شده است را ثابت فرض می کنیم. حل عددی حاضر با مقایسه نتایج کد حاضر در کنار نتایج کلکانی و همکاران [ 5] در شکل 2 و 3 اعتبار سنجی شده است. اثر کسر حجمی کبالت و تاثیر پره ها در سیال و انتقیال گرما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش کسر حجمی، مقادیر دما نیز افزایش پیدا می کند. عدد ناسلت رابطه مستقیمی با عدد رایلی دارد . با افزایش پره ها پروفیل یکنواخت تری در خطوط جریان مشاهده می شود. همچنین مشاهده شد که نقطه عطی در پروفییل دمایی با افزایش پره ها تغییر نمی یابد.