سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه رستم آبادی – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انحراف جریان از رودخانه ها و کانالها بوسیله آبگیرهایا میانبرها بصورت طبیعییا مصنوعی صورت می گیر د.آبگیری از قوس خارجی رودخانه و استفاده از صفحات مستغرق به منظور کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی توسط محققین م خ تلف توصیه شده اس ت . در این مقاله تأثیر استفاده از صفحات مستغرق بر الگوی جریان درآبگیری جانبی از کانال قوسی بصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است . برای شبیه سازی نرم افزار تحلیل جریان فلوئنت بکار رفته و ضمن صحت سنجی نتایج مدل عددی با داده های آزمایشگاهی، تأ ثیر صفحات مستغرق بر توزیع سرعت و تنش برشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.