سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمدرضا رحمتی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
قنبر علی شیخ زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
میر مشهدی رمضان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
ابوالفضل طوقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله جابه جایی آزاد یک نانو سیال در یک حفره گرم شده از کف در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی به صورت عددی با استفاده از روش شبکه بولتزمن مورد بررسی قرار گرفت. حفره مربعی از مخلوط کرسن کبالت پرشده است. این بررسی با دیگر کارهای تجربی و عددی مقایسه شده و هماهنگی قابل قبولی مشاهده شد. مشخصات ترموفیزیکی نانوسیال را به جز چگالی که متغیر است و از مدل تقریب زینسک استفاده شده است را ثابت فرض می کنیم. اثر عدد رایلی،ضریب مغناطیسی، طول منبع گرما و کسر حجمی کبالت در سیال و مشخصات انتقال گرما مورد برسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش اعداد رایلی،طول منبع گرمایی و کسر حجمی، مقادیر دما نیز افزایش پیدا می کند. عدد ناسلت رابطه مستقیمی با عدد رایلی و طول منبع حرارتی و رابطه معکوسی با کسرحجمی کبالت دارد. همچنین هرچه ضریب مغناطیسی کوچکتر باشد پروفیل دمایی افزایش خواهد یافت.