سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
محمد حججی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
الشن سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضادانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر اندرکنش جت مافوق صوت در جریان مادون صوت بصورت عددی و با استفاده از مدل آ شفتگی اسپالارت – آلماراس شبیه سازی شده است . خطوط همتراز عدد ماخ و ضریب فشار برای مقادیر مختلف نسبت فشار دینامیکی جت به جریان جانبی نشان داده شده است . همچنین، اثرات نسبت فشار دینامیکی جت به جریان جانبی روی نفوذ جت، اندازه و مکا ن گردابه شکل گرفته در پایین دست جت و اندرکنش امواج شوک جت خروجی از نازل مورد بررسی قرار گرفته است . این مشاهدات نشان می دهد که با افزایش این نسبت، میزان نفوذ جت در جریان جانبی افزایش یافته و گردابه پشت جت نیز بزرگتر می شود . در خروجی نازل در نسبت فشار های مختلف امواج تراکمی، شوک های مایل با قدرت های متفاوت، شوک کمانی و دیسک ماخ بزرگ و قوی مشاهده می شود . با افزایش نسبت فشار دینامیکی، ابتدا شوک کمانی تبدیل به دو شوک مایل و دیسک ماخ می شود و با افزایش بیشتر آن، دیسک ماخ از بین رفته و شوکهای مایل با نظم خاصی به هم برخورد می کنند