سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی علیجانیان – کارنشاسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
احمد سوهانکار – دانشیار دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش عددی، جریان درون یک لوله گردبادی با جریان مخالفشبیه سازی شده است. شرایط عملکرد لوله گردبادی (اختلاف دمای ایجاد شده در خروجی های سرد و گرم، فشاراین خروجی ها و فشار ورودی) در شرایط متفاوت ورودی وخروجی، توسط مدل عددی محاسبه گردیده و با نتایج آزمایشگاهی در شرایط عملکرد یکسان مقایسه گردیده اند. مطابقت خوب نتایج حل عددی بانتایج تجربی صحت نتایج عددی را تصدیق می کنند. جریان درونلوله گردبادی تراکم پذیرو لزج فرض شده است و با حل معادلات بقای جرم ممنتم ، انرژی نتایج حاصل شده است. یک مدل عددی دو بعدی با شریط تقارن محوری همراه با چرخش ایجاد شده و از مدل اغتشاشی K-e استفاده شده است. موفقیت مدل عددی در پیش بینی شرایط عملکرد لوله گردبادی، استفاده از آن را برای بررسی جریان درون لوله گردبادی توجیه می کند، لذا خواص جریان و پارامترهای تاثیرگذار بر طراحی این وسیله ها، نظر پروفیل های سرعت مماسی و محوری، فشار استاتیک، دمای استاتیک و دمای سکون، در طول لوله گردبادی و درمقاطع مختلف تعیین و رفتار جریا ن و علت تشکیل جریان ثانویه در درون لوله گردبادی بررسی گردیده اند.