سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید تائبی – دانشجوی دکتری سازههای آبی دانشگاه شهید چمران
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب گروه سازههای آبی
مهدی کاهه – دانشجوی دکتری سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان دریک خم ۹۰ درجه پرداخته شده است. تغییرات موقعیت سرعت ماکزیمم و تراز سطح آب در عبور جریان در قوس ۹۰ درجه و برای دبی ۴۵ لیت ر بر ثانیه جهت کالیبراسیون مدل مدنظر قرار گرفته است سپس نتایج مدل برای سه دبی ۳۵ و۴۰و۵۰لیتر بر ثانیه ارائه شده است. نتایج نشان میدهد محدوده سرعت های زیاد در ابتدای خم تا زاویه ۵۰ درجه قوس در قسمت دیواره داخلی فلوم میباشد و از ۵۰ درجه به بعد به طرف میانه فلوم و در انتهای فلوم بهسمت دیواره خارجی منحرف میشود.