سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر سیه سرانی – مدرس دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (
امیر حسینی ارانی – عضو هیات علمی و ریاست دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی، دانشگاه علوم در
سیدجواد حسینی – عضو هیات علمی و معاون دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی، دانشگاه علوم در

چکیده:

معادلات حاکم بر حرکت نفت، معادلات ناویر استوکس، پیوستگی و معادلات انتقال غلظت است و سایر معادلات حاکم بر فرآیند های موثر برحرکت و خواص نفت بررسی می شود . نتایج نشان می دهد که پارامتر های اصلی موثر در معادله انتقال، ترم تعادل جرمی و ضرائب پخش افقی و عمودی بوده و در معادله تبخیر، پارامتر های فشار بخار نفت و ضریب انتقال جرم و در معادله پخش عمودی، پارامتر های ارتفاع موج و خواص نفت (چگالی و ویسکوزیته ) دارای اهمیت است . اعداد بدون بعد به کار رفته در معادلات ضریب انتقال تبخیر و پخش عمودی غلظت به ترتیب عدد اشمیت و عدد ریچاردسون اس ت . اکثر مدل ها روش تعادل جرمی را به کار می برند که حجم نفت اتلاف شده، حجم باقیمانده در سطح و ستون آب و خط ساحلی و بستر را در اثر فرآیند ها نشان می دهد. مدل نشت نفت به مدل های پیش بینی جوی وابسته است. در این مقاله، توصیفی از یک مد ل دولایه ای برای شبیه سازی نشت نفت در دریا ارائه شده است. این مدل، نفت در دریا را بصورت ترکیبی از لکه های نفتی سطحی و قطرات نفتی سوسپانسیون شده، نشان می دهد که بالای عمق جریان کشیده شده اند . این مدل مبتنی بر دیدگاه ذره ای است. مقداری از نفت رها شده در میان تعداد زیادی از ذرات که بصورت مستقل ردیابی شده اند، توزیع می شوند . این نفت رها شده زمانیکه بر روی آب است، بوسیله جریانات دریایی سطحی و سرعت منتجه از باد، رانده می شود و پخش شدگی توربولانسی نیز به خوبی با دنبال کردن یک تکنیک قدم زدن تصادفی Random Walk مورد توجه قرار می گیرد. این مدل شامل فرآیند های عمده زیادی از جمله: فرارفت، انتشار سطحی تبخیر، انحلال، امولسیون سازی، پخش شدگی توربولانسی، برهمکنش لکه نفتی با خط ساحلی، ته نشینی یا رسوب گذاری و تغییرات زمانی در لزجت نفت، چگالی، کشش سطحی، و غیره است. شبیه سازی نمونه نشت نفت، برای خلیج فارس ارائه شده است