سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطااله نجفی جیلانی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
عباس نقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، بخش عمران، دانشگاه تربیت م

چکیده:

در زمینه مطالعات هیدرولیک طرح تخلیه حوضچه خشک ، وضعیت هیدرولیک جریان در مجاری تخلیه و همچنین تأثیرگذاری متقابل سیال وسازه می بایست مورد توجه قرار گیرد. استفاده از نتایج مدل سازی هیدرولیکی درکالیبراسیون مدل ریاضی، منجر به تدقیق نتایج و کمینه سازی خطا در تحلیل عددی خواهدشد. ضمن اینکه مقایسه نتایج حاصله از مدل سازی هیدرولیکی و ریاضی، بررسی از مشخصات جریان در مجاری تخلیه، ارزیابی نقاط قوت و ضعف طرح و همچنین پی شبینی مناطق بحرانی را میسر م یسازد. عملیات تخلیه آب حوض های تعمیر با استفاده از سیستم پمپاژ انجام می شود. بخش های اصلی مجاری تخلیه عمدتاً شامل سرریزهای سیفونی شکل و کانال خروجی، مستطیلی شکل است در تحقیق انجام شده الگوی جریان در سیستم تخلیه حوضچه های خشک تعمیر کشتی با استفاده از مدل اجزای محدود ANSYS و زیر برنامه FLOTRAN این نرم افزار مورد شبیهسازی عددی قرار گرفته است. طی این شبیه سازی مشخصات جریان شامل سرعت و فشار در نقاط مختلف سیال تحت شرایط مختلف مرزی به صورت متغیر با زمان تعیین گردیده است. با استفاده از نتایج عددی،کنترل عدم رخداد پدیده کاویتاسیون در مجرای سیفونی شکل تخلیه، با محاسبه شاخص کاویتاسیون در مقاطع مختلف جریان و همچنین کنترل هندسه مقاطع و الگوی جریان در مجاور مرزهای جامد انجام پذیرفته است.