سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صنم محجوب – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید شاملو – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین بزرگیان – دانشجوی دکترای آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

به علت وجود نواحی چرخشی در حوضچه های رسوبگذار، بازده حوضچه کم شده و حجم موثر آن نیز کاهش مییابد.میتوان با روش تحلیلی مناسب با تغییرات در هندسه بازده آن را افزایش داد. لذا به منظور پیشبینی دقیقتر رفتارجریان، با در نظر گرفتن اثر جدارههاو گوشههای حوضچه، با بهکارگیری نرم افزارFLUENT شبیهسازی عددی سه-بعدی با استفاده از مدل آشفتگی k-εRNG انجام شده است. نتایج پروفیلهای سرعت به دست آمده در میانه عرض حوضچه در مدل سه بعدی، نزدیک به مدل دو بعدی و نتایج آزمایشگاهی میباشد. درحالیکه این نتایج در نزدیکی جداره حوضچه و گوشههای آن بسیار متفاوت با مدل دو بعدی میباشد.