سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی حسینی – مرکز تحقیقات نیرو بخش مکانیک
علیرضا الحاق – مرکز تحقیقات نیرو بخش مکانیک

چکیده:

از آنجائیکه امروزه تولید برق توسط نیروگاه های حرارتی خورشیدی با توجه به مسائل زیست محیطی مورد توجه خاصی قرار گرفته و کشور ما نیز به سبب قرارگیری بر روی کمربند خورشیدی از پتانسیل انرژی خورشیدی مناسبی برخوردار است لذا بررسی دقیق اجزاء سیکل نیروگاه حرارتی خورشیدی جهت بررسی عملکرد و مدلسازی آن ضروری بنظر می رسد . در این مقاله نخست اجزاء مختلف سیکل نیروگاههای شلجمی باز با استفاده از قوانین بقای جرم ، انرژی و قانون دوم ترمودینامیک مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار می گیرد . سپس با استفاده از روابط حاکم بر اجزاء مختلف ، و بکارگیری برنامه کامپیوتری تهیه شده (SOLSAD) رفتار سیستم بررسی می شود . برنامه مذکور دارای قابلیت تغییر کلیه پارامترهای هندسی ، تابشی و اپتیکی مربوط به گردآورنده های خورشیدی مدار اولیه نیروگاه و نیز انتخاب مشخصات سیکل ترمودینامیکی و پارامترهای طراحی کلیه اجزاء می باشد . با استفاده از برنامه فوق مشخصات اصلی نیروگاه شلجمی باز از جمله راندمان کلی
نیروگاه ، میدان انرژی قابل تولید در طول سال و تأثیر پارامترهایمحیطی بر روی عملکرد نیروگاه مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار می گیرد .