سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر عزیزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تهران
مینا قلی زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوی
ابراهیم امیری تکلدانی – استادیار گروه سازههای آبی، دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانههای پیچانرودی براساس شکلشان که شاملیکسری پیچها و خمیدگیهای تقریبا منظم میباشد تشکیل شدهاند . ویژگی بارزفرآیندهای ارزیابی پیچانرودها، مقاومت ساحل خارجی در مقابل فرسایش و تجمع و نشست رسوب در ساحل داخلی میباشد که باعث مهاجرت پیچانرودها به سمت پائیندست میشود . به علت پیچیدگی این پدیده و متغیر بودن شرایط مرزی پیشبینی فرآیند مهاجرت پیچانرودها تجارب آزمایشگاهی و همچنین آنالیز اطلاعات صحرائی توانائی در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در تشکیل پیچانرودها را ندارند و بیشتر از پارامترهای متوسط جریان استفاده میکنند که در بیشتر مواقع از تقریب خوبی برخوردار نیستند اما با گسترش کامپیوترها شبیهسازی فرآیند مهاجرت پیچانرودها با مدلهای عددی امکانپذیر گردید . ازآن جائی که بسیاری از محققین دریافتهاند علاوهبر انتقال رسوب در راستای طولی رودخانه انتقال بار رسوبی کف در جهت عرضی به علت وجود جریانات ثانویه و همچنین نیروی گریز از مرکز محسوس و قابل ارزیابی است ،. جهت ارزیابی این فرآیند از مدل ۲بعدی CCHE2D استفاده گردید . این مدل توانست گسترش جانبی و تغییر شکل پیچانرود و هم چنین پدیده طوقه بری Cut Off را شبیهسازی کند که با نتایج آزمایشگاهی مطابقت خیلی خوبی داشت . این مدل میتواند به عنوانیک ابزار کمکی برای مهندسین جهت پیشبینی فرآیند توسعه پیچانرودها باشد