سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا علی نژاد – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی
ناصر تجبر – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی
کورش جاویدان – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی
فاطمه بدیعیان باغسیاهی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی

چکیده:

ترکیب بین فلزی HoFe11Ti در ساختار چار گوشی درون مرکزدار خان واده ThMn12 بلوری می شود . این ترکیـب فـری مغنـاطیس را مـی تـوان متـشکل از دو زیرشـبکه چارگوشی یکی متعلق به یونهای آهن و دیگری متعلق به یونهای هولمیم دانست که مغناطش این دو زیرشبکه به صورت آنتیفرو با هم جفت شدهاند . برای شـبیه سـازی منحنی مغناطش این ترکیب از مدل دو زیرشبکه استفاده شد . در این مدل با تجزیة نمونه به دو زیرشبکه بر اساس تقارنهای موجود در یاختة یکه چنین فرض میشود که خواص مغناطیسی کل ترکیب ناشی از هر یک از این زیرشبکهها و برهمکنش آنهاست . نتایج نشان می دهنـد کـه بـه ایـن روش مـی تـوان منحنـی مغنـاطش بـسبلورهایHoFe11Tiرا محاسبه کرد .