سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا رضایی نصیرآباد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
مهسا سیلاطانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
خدیجه ایمانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
احمد مشاعی – پژوهشکده فیزیک ، پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل هیدروشیمیایی، تحول زمانی حبابهای سونولومینسانس از سه گاز بیاثر هلیوم، آرگون، و زینون مورد مطالعه قرار میگیرد . در این رهیافت، با بهدست آوردن ماکزیمم دمای گاز داخل حباب، شدت تابش سونولومینسانس محاسبه و با دادههای آزمایشگاهی مقایسه میشود . نتایج، نشانگر توافق محاسبات تئوری با دادههای آزمایشگاهی مبنی بر افزایش شدت تابش سونولومینسانس با افزایش جرم اتمی گاز بی اثر است که قابل حصول با رهیافتهای ساده تر موجود بر مبنای تحول آدیاباتیک برای دینامیک حباب نمی باشد .