سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرزاد بهافرید – گروه فیزیک دانشگاه تهران
عزت الله ارضی – گروه فیزیک دانشگاه تهران
ابراهیم اصل سلیمانی – گروه برق و کامپیوتر دانشکدة فنی دانشگاه تهران ، تهران

چکیده:

یکی از مسائل مورد توجه در طراحی سلّول های خورشیدی، بهینه سازی ابعاد اتّصال بالائی آن ها است . با افزایش مساحت اتّصال بالائی، اتلاف های ناشی از مقاومت در فلز اتّصال، مقاومت بین فلز و نیمرسانا و نیز اتلاف ناشی از جریان افقی در سطح بالائی سلّول، کاهش یافته ولی با این کار اتلاف انرژی ناشی از سایة به دست آمده است . این نرم PC1D ایجاد شده، افزایش خواهد یافت . در این مقاله ابعاد بهینه ای برای اتّصال بالائی سلّول های خورشیدی، با استفاده از نرم افزار افزار، اصولاً برای شبیه سازی سلّول های خورشیدی یک بعدی طراحی شده است، بنابر این با توجه به دو بعدی بودن مسئله، قسمتی از محاسبات باید به طور تحلیلی انجام شود تا بتوان اثرات دو بعدی را، در این نرم افزار شبیه سازی نمود . در این راستا، معادل با هر یک از چهار افت انرژی اصلی مربوط به اتّصال بالائی ، یک مقاومت تعریف گردید . سپس با شبیه سازی و محاسبة بازدهی سلّول، برای پنجاه فاصلة مختلف بین انگشتی ها، فاصلة بهینة بین انگشتی ها برای دستیابی به بازدهی بیشینه به دست آمد که برای سلّول شبیه سازی شده در این مقاله، فاصلة بهینة 3/58 mm تعیین گردید . طبیعی است با تغییر هر یک از مشخصه های فیزیکی سلّولخ ورشیدی، این فاصلة بهینه باید مجدداً محاسبه شود .