سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی محمد احمد وند – دانشیار گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی ایوانکی و رئیس دفتر تحقیقات کاربرد
مهدی باستان – گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی ایوانکی
محمد علی اقبالی – گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیر جند

چکیده:

امروزه انسان افزار مطرح است و نقش مهمی در سطح جامعه ایفا می کند. بنابر این، خصوصیات جمعیتی از جمله ادازه، ساختار سنی و جنسی، آموزش و … نقش مهمی در فرایند رشد سازمانیو تخصیص منابع ان دارد . هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل ساختار اموزشی افسران پلیس ناجا با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم است. به طوری که محققین با استفاده از این رویکرد به دنبال تحلیل تاثیرات ساختار بازخوردی بر مدیریت اموزش پرسنل می باشند. با توجه به این که ماهیت ساختاری سازمان های نظامی دارای یک سیستم بسته بوده و از ساختار سلسله مراتبی پیروی می کند بنابراین، رویکرد پویایی های سیستم و مدل پیشنهادی این قابلیت را برای مدیران و برنامه ریزان اموزشی فراهم می سازد تا بتوانند با استفاده از این ابزار تحلیلی ، سیاست های کنترلی مختلفی را اتخاذ نموده و یا بهبود بخشند و همچنین پارامتر های موجود را برای بهبود عملکرد سازمان مورد ازمون قرار دهند. در نهایت اتخاذ سیاست های صحیح کنترلی، مدیران را قادر به تدوین فرایند اموزشی مناسب و بهبود مستمر در راستای رشد و تعالی افسران پلیس خواهد ساخت. در پایان نتایج حاصل از شبیه سازی مدل پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.