سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن عباسی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احمد اشتری تلخستانی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بابک اعصارزادگان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

مونیتورینگ مداوم ژئوالکتر یکی در مناطق لرزه خیز، روش مفیدی برای بررسی تغییر خواص الکتریکی محیط لرزه زا، نظیر مقاومت ویژه الکتریکی و غیره می باشد . با استفاده از یک دوقطبی فرستنده به عنوان چشمه مصنوعی و یک سری دوقطبی های گیرنده به صورت چند کاناله در یک منطقه لرزه زا به یک گسل شناخته شده فعال، می توان با تعبیه یک ایستگاه مونیتورینگ ژئوالکتریکی، خصوصیات الکتریکی زون شکستگی را در بازه های زمانی مختلف اندازه گرفت و با استفاده از آن آن زلزله را پیش بینی کرد . در این مقاله شبیه سازی رایĤن های چنین فرآیندی مورد بحث قرار می گیرد . در ابتدا یک م دل زمین شناسی اولیه از یک گسل لرزه زا در نظر گرفتهشده است . سپس با استفاده از یک زیر روال پیشرو پاسخ ژئوالکتریکی چنین زمینی به عبور جریان از آن شبیه سازی شده است . در نتیجه یکسری مقاومت ویژه های ظاهری حاصل آمده است . درست مانند آن که اندازه گیری های واقعی ا نجام گرفته است . از این مقاومت ویژه ها در یک روش وارون سازی زمان گذر استفاده شده است تا در نهایت بتوان تغییرات مقاومت ویژه مدل سازی و به مدل حقیقی نزدیک کرد . با شبیه سازی پیش بینی زلزله قبل از انجام یک عملیات صحرایی وقت گیر می توان یک برآوردکلی از روش پیش بینی به دست آورد . در شرایطی که نوفه های طبیعی شامل سیگنال های غیرتکتونیکی، در طول مونیتورینگ کم باشند، یا به خوبی تضعیف شده باشند، با این روش می توان به آنومالیهای تکتونیکی را ثبت کرد و از آن درپیش بینی زلزله استفاده کرد .