سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجعفر صالحی – نیروگاه شهید محمد منتظری ایران

چکیده:

ستونهای تبادل کننده بطور وسیعی برای نرم سازی یا بی یون نمودن آب مورد استفاده قرار گرفته اند . در این نوع کاربرد بهره برداری از آنها وقتی که اولین مقادیر ناچیز یونهای نامطلوب که منحنی Break through را شروع می کنند در خروجی یافت شوند متوقف شده مجدداً احیاء می گردند .
فرآیندهای تبادل یون توسط تعدادی مؤلف روی کامپیوتر مشابه سازی شده است و روش استفاده شده برای این منظور بر اساس انتقال جرم که بین فاز مایع و فاز رزین صورت می گیرد می باشد . Barba و Tan عبارت سینتیکی و نفوذی را بطور خیلی مؤثر برای مشابه سازی تبادل یون استفاده نموده اند . هر دو برنامه اطلاعات نفوذی داخل رزین را بعنوان ورودی برنامه نیاز دارند این اطلاعات نه به آسانی قابل محاسبه هستند و نه برای اغلب رزینها در دسترسند . روش دیگر استفاده از جملات تعادلی دو جزئی به شکل فاکتورهای جدا سازی یا ضرایب سلکتیویته ( انتخاب ) را شامل می شود . در این روش توزیع یونها در دو فاز آسانتر از روش سرعتهای نفوذ محاسبه می شود .