سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا امیر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان ، ایران
مهرداد فریدونی – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان ، ایران

چکیده:

مدلسازی و بهره گیری ازروابط ریاضی ابزاری مناسب برای تصمیم گیری و پیش بینی تغییرات کیفی منابع آب بویژه سدها می باشد که درطی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است سددرودزن که بزرگترین سددرحال بهره برداری استان فارس است ابیاری بیش از40000 هکتاراراضی کشاروزی تامین آب اشامیدنی شهرشیراز و مرودشت تامین آب مورد نیاز کارخانجات منطقه مرودشت و اطراف آن را برعهده دارد لذا دریاچه سددرودزن بدلیل کاربری کشاورزی شرب صنعت ازاهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق یکی ازمهمترین پارامترهای کیفی آب C1 مخزن سد با سیستم استنتاج فازی – عصبی – موجک و فازی – عصبی موردبررسی و شبیه سازی و مقایسه قرارگرفته اند بدین منظور ازداده های اماری 20ساله استفاده گردید پس ازنرمال سازی از85درصد داده ها جهت اموزش شبکه و 15درصد داده ها جهت تست مدلها استفاده می کنیم معیار ارزیابی مدلها ضریب همبستگی R2 و مجذور میانگین مربعات خطا RSME می باشد مدلی که دارای ضریب همبستگی بیشتر و مجذورمیانگین مربعات خطای کمتر داشته باشد و به عنوان مدل برتر انتخاب میشود نتایج این تحقیق نشان میدهد جوابهای بدست آمده توسط دومدل بهم نزدیک است اما مدل شبکه فازی عصبی – موجک توانایی بالاتری را درمقایسه با مدل عصبی – موجکی دارا می باشد