سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر غفاری کیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اردبیل، اردبیل، ایران
مظفر باشکوه – استادیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

شرط تصنیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی دستورالعملهایی در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامه ها گنجاند و مطابق اصل آزادی اراده طرفین قرار داد و وفق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح بر آن توافق کرده باشند دارای اثر است . شرط فوق زوج را که خواهان طلاق زوجه شده است مکللف نموده نیمی از دارای خود را که در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به زوجه منتقل نماید . مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد نکاح، جنانچه طلاق به درخنواست زوجه یا طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف او از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، زوج مکلف است که نصف دارایی موجود خود را که درایام زناشویی با او به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .