سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدحامد هاشمی – عضو هیئت عملی دانشگاه پیام نور استانگیلان
سعیده پورامین زاد – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

چکیده:

رفتار شهروندی سازمانی معیاری است برای رفتار صحیح که مبین اهمیت و حساسیت سازمان نسبت به اصول اخلاقی ، انصاف و عدالت و مساوات با افراد و شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزئی از وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما از سوی سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود و نیز به علت عدم اجرای آنها مجازات و تنبیه نمی شوند ولی میزان اثربخشی سازمان را افزایش میدهد دراین پژوهش تلاش شده است تا به یکی از مفاهیمنسبتا جدید رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی با یک دید جامع نگریسته شود و ضمن بیان مساله و اهمیت آن تعاریف شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف انواع رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تقسیم بندیهای صورت گرفته و همچنین عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.