سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد غرویان – دفتر نیروی انسانی و نظام پرداخت وزارت نیرو ایران
احمد باصری – دفتر نیروی انسانی و نظام پرداخت وزارت نیرو ایران
زینت اثباتی – دفتر نیروی انسانی و نظام پرداخت وزارت نیرو ایران

چکیده:

هر سازمانی دارای فرهنگ خاص است . این فرهنگ از تلفیق قالب ها و محتوای فردی اعضای سازمان ( که با خود به سازمان می آورند ) و الگوها و قالب خاص سازمان شکل می گیرد . خصوصیات ارزشی هر سازمانی ملهم از نظام ارزش های حاکم بر آن سازمان است که مبنای رفتار سازمانی فرد قرار می گیرد و در مدیریت به عنوان فرهنگ سازمانی تلقی می شود . به سبب تعامل مستمر بین فرهنگ سازمانی و نیروی تنسانی و بعد تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر اعضا، اثر بخشی و مطلوب ساختن رفتارهای انسانی مورد توجه مدیران است . بنابراین شناخت و تحلیل فرهنگ سازمانی به مدیران کمک می کند تا دامنه تغییرات در نظام زندگی سازمانی را در جهت مطلوب ساختن برخی رفتارهای اعضا به آسانی انجام دهند . پژوهش حاضر که در راستای شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر وزارت نیرو انجام گرفت، سعی داشت در یابد :
فرهنگ سازمانی موجود تا چه حد پاسخگوی تحقق اهداف سازمانی است و با چه تغییراتی می توان نسبت به مطلوب سازی و استمرار آن اقدام کرد .
از فرهنگ سازمانی تعاریف متعددی به عمل آمده است با توجه به این تعاریف می توان فرهنگ سازمانی را ترکیبی از باورها، ارزشها و پیش فرضهایی دانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضای سازمان کم و بیش به طور یکسان در معرض آن قرار می گیرند . در پژوهش حاضر فرهنگ سازمانی چنین تعریف می شود : مجموعه ای از ارزش های مبتنی بر هنجارهای سازمانی است که هویت هر سازمانی را به وجود می آورد و با هر عضو به طور مستمر در حال تعامل است . همچنین در پژوهش حاضر فرهنگ سازمانی در پنج مؤلفه مورد بحث قرار گرفته است مؤلفه ها عبارتند از : الگوهای تصمیم گیری، ارتباطات سازمانی، نگرش نسبت به کار و سازمان، رضایت شغلی، شیوه های نظارت و ارزشیابی . در سوابق پژوهشی می توان از تحقیقات لیت وین و استرنیگر (۱۹۸۵) ، کورت لوین، جانسون (۱۹۹۲) ، چیکودات (۱۹۹۲) ، فارل (۱۹۹۳) ، ساردنو (۱۹۹۱) نام برد . به عنوان مثال کورت لوین در پژوهشی عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی را شامل : فرآیندهای رهبری، انگیزش، ارتباطات، تصمیم گیری، هدف گذاری تعامل و کنترل دانست ( به نقل از داویس،).۱۹۸۱ در ایران می توان از تحقیقات محسن علامه (۱۳۷۳) ، سید مهدی مرتضوی (۱۳۷۳) و دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران (۱۳۷۱) نام برد .
نتایج پژوهش حاضر تصویری گویا از فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکت ها و سازمانهای تابعه و وابسته وزارت نیرو به دست داد و بر مبنای یافته های پژوهشی رهنمودهای لازم برای مطلوب سازی فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری ارائه شد .