سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین رحیمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشگاه آزاد ملایر

چکیده:

همان طور که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و می تواند از طریق انجام فعالیت های مؤثر و کشفو اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد، سازمان ها نیز از چنین توانایی های برخور دارند . از این رو پیشرفت سریع ووسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابت های آشکار و پنهان روز افزون در دنیا، اهمیت و ضرورت یادگیریسازمانی و توانمند سازی روانشناختی را دو چندان نموده است. بنابراین در پژوهش حاضر به شناخت عوامل و ابعادتشکیل دهنده یادگیری سازمانی و در ادامه به بررسی اثر یادگیری سازمانی بر سایر متغیر های سازمانی پرداختهشده است . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که یادگیری سازمانی بر بسیاری از مؤلفه های سازمانی مانندفرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، کیفیت و رقابت پذیری، توانمندسازی تأثیر پذیر است که میتواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان باشدو سازمان ها با بهره گیری از نتایج حاصله، می توانند در دنیای نوین رقابتی که همواره در حال تغییر است از رقباپیشی بگیرند و به حیات خود ادامه دهند.