سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه
احمد ارشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورری دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خود ناسازگاری گامتوفیتیک یک مکانیسم طبیعی است که در گلابی و برخی دیگر از درختان میوه خانواده رزاسه وجود دارد و به وسیله یک مکان ژنی با چندین فرم آللی کنترل می شود. تعیین ژنوتیپ خودناسازگاری ارقام گلابی به انتخاب گرده دهنده سازگار کمک می کند. در این تحقیق آلل های خودناسازگاری برای چند رقم گلابی اروپایی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و عمومی مشخص گردید. با استفاده از مجموعه آغازگرهای به کاررفته در هفت رقم محصول پی سی آر مربوط به هر دو آلل خود ناسازگاری تکثیر شد. با بررسی اندازه محصول پی سی آر تکثیر شده به کمک آغازگرهای مختلف ژنوتیپ خود ناسازگاری بارتلت (S1S2) , بوره ژیفارد (S1S6), کومیس (S4S5) , لوئیزبرن (S1S8), فلسطینی (S1S7), سبری (S1S4) و سه فصله (S1S5) تعیین شد. در رقم شاه میوه اصفهان فقط یک محصول پی سی آر مرتبط با آلل S7 تکثیر و شناسایی شد.نتایج این تحقیق نشان داد که تکنیک ی سی آر یک روش موثر و مفید برای تعیین ژنوتیپ خود ناسازگاری در گلابی می باشد.