سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی پاکدین – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
حسن مرعشی – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا فارسی – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل ملک زاده – عضو هیئت علمی پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

شناسایی ارگانسیم های مفید موجود در کمپوست گام مهمی است که انجام دستورزی های مختلف در جهت افزایش راندمان عملکرد بر وزن کمپوست را در قارچ های خوراکی دکمه ای امکانپذیر می سازد. آکتینومیست ها بویژه گونه های گرمادوست, بعوان اصلی ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای شناخته شده اند. آکتینومسیت های گرمادوست با استفاده از روش رقیق سازی بر روی محیط کشت آگار و انکوبه شدن در دمای 48 درجه سانتیگراد جداسازی شدند. جهت تفکیک ایزوله ها, جزء کوچک ژن RNA ریبوزومی (16SrRNA) به طول تقریبی 1500 جفت باز تکثیر شد. با استفاده از آنزیم های برشی , ژن 16SrRNA تکثیر شده هر ایزوله, جداگانه هضم و الگوی برشی هر آنزیم با الکتروفورز روی ژل آگارز تعیین گردید. بر اساس نتایج بیشترین آکتینومیست های جداسازی شده از کمپ.ست قارچ خوراکی دکمه ای به جنس های Microbispora %Nocardioides %Thermomonospora %Saccharomonospora /Streptomysis و Glycomyces تعلق داشتند.