سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد رضا جزائری نوش آبادی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شاهد
نیما حاتمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه شاهد
احمد نجومی – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی،دانشگاه شاهد

چکیده:

دراین تحقیق بررسی می شود که چگونه مدیریت پروژه واحد برکارایی مدیریت سبد پروژه تاثیرگذار می باشد هدف اصلی در تحقیق حاضر شناسایی عواملی است که با بکارگیری مدیریت پروژه واحد بر کارایی مدیریت سبد پروژه موثر می باشند نتایج حاصل از تحقیقات پیشین بیانگر این نکته هستند که مدیریت پروژه واحد ممکن است به موفقیت سطح سبد پروژه مرتبط باشد اما شواهد تجربی کمی در این باره وجود دارد تحقیق حاضر از بعد روش تحقیق از نوع پیمایشی – تحلیلی بوده و هدف تحقیق کاربردی می باشد برای ازمون رابطه مذکور پنج فرضیه تدوین شد که پس از تدوین و جمع اوری 712 پرسشنامه میان شرکت ها و سازمان های مورد نظر داده ها سازمان دهی و با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شده و با مشخص شدن نتایج ازمون پنج فرضیه نقش دسترسی اطلاعات هدف گذاری و تصمیم گیری نظامند به عنوان متغیرهای مستقل در رسیدن به کارایی مدیریت سبد پروژه درن قش متغیر وابسته معلوم گردید.