سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد طحان – دانشکده برق و کامپیوتر – پردیس دانشکد ههای فنیدانشگاه تهران
حسن منصف – دانشکده برق و کامپیوتر – پردیس دانشکد ههای فنیدانشگاه تهران
شاهرخ فرهنگی – دانشکده برق و کامپیوتر – پردیس دانشکد ههای فنیدانشگاه تهران

چکیده:

روشهای مختلفی برای حفاظت مورد نیاز سیستم فشار قوی جریان مستقیم ارایه شده است . این تحقیقات در این زمینه به و حداکثر دو نوع خطای DC ،AC انواع خطاهای خط کموتاسیون مبدل محدود می شود. در این مقاله ابتدا انواع خطا در مبدل ها معرفی شده و مشخصات هر خطا به تفصیل بررسی میگردد. سپس با استفاده از تبدیل موجک و بکارگیری شبکه عصبیRBF احتمالی، این خطاها شناسایی میشوند. نتایج شبیه سازی بیانگر کارایی روش مزبور در شناسایی خطا است.