سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میکاییل بدرزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، گروه منابع طبیعی و باغبانی

چکیده:

جنس کاهو Lactuca L.)در جهان حدود 120 گونه دارد. در این تحقیق، در سال 1387 ، شش گونه و دو زیرگونهوحشی از جنس کاهو، از اکوسیستم های مختلف استان اردبیل جمع آوری و شناسایی شدند: Lactuca aculeate, Lactuca azerbaijanica, Lactuca saligna, Lactuca scarioloides, Lactuca tatarica, Lactuca undulata, Lactuca seriola var. integrata, L seriola var. seriola همچنین، به منظور استفاده از انواع کاهوی وحشی در پژوهش های علوم باغبانی، بذرگونه های فوق توسط نگارنده جمع آوری گردید. این کاهوها براساس کلید شناسایی در فلورا ایرانیکا، فلور ترکیه، فلور پاکیستان و با کمک برخی ا زگیاه شناسان خارجی، شناسایی شدند. دو گونه ،L. azerbaijanica و L. tatarica از گونه های نادر هستند که اولین بار از استان اردبیل گزارش می گردند. همچنین، دو واریته از گونهseriola به نامهای var. و var. integrataseriola اولین بار از ایران گزارش می شوند. در این تحقیق، نقشه پراکندگی گونه ها در محیط GIS نیز تهیه گردید.همچنین، به منظور ارسال تصاویر گونه ها به هرباریومهای خارجی، از قسمت های مختلف کاهو در سه مرحله رشد، تصاویر دیجیتالی تهیه شد. هدف از این مقاله، توجه به برخی از ذخایر ژنتیکی کاه و اهمیت آن در علوم باغبانی می باشد